Gedragscode de Meteoor

Gedragscode de Meteoor

Gedragscode Sportvereniging de Meteoor


1.    Inleiding

Sportvereniging de Meteoor wil er aan bijdragen dat iedereen met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles is afgestemd  op de belevingswereld van de jeugd. We willen de jeugd en senioren bij De Meteoor voetbal en trainingsplezier bieden. Daarnaast biedt De Meteoor alternatieve activiteiten. We willen dat de naam van onze club, de goede naam in Tuindorp Oostzaan en omgeving behoudt.

Normen en waarden vindt iedereen belangrijk en De Meteoor wil actief meewerken aan de bewustwording bij ouders/verzorgers, spelers en begeleiders. De Meteoor moet een ontmoetingsplaats zijn waar spelers en begeleiders gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Iedereen heeft naast leiding ook bescherming nodig. Ieder lid moet zich bij De Meteoor thuis en veilig voelen. Dit vraagt om gedragsregels en duidelijkheid. Bij overtreding van de regels volgen sancties.

Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.

Met name de trainers, leiders en ouders hebben, naast het bestuurlijk kader en de vrijwilligers van de jeugdafdeling, een belangrijke  verantwoordelijkheid wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. De sportvereniging heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

2.    De Aanleiding
De huidige situatie rondom de voetbalvelden kenmerkt zich door toenemend geweld, onbehoorlijk gedrag en taalgebruik, onsportief gedrag, pesterijen, vernielingen etc. Het moment is nu gekomen om met alle betrokken normen en waarden vast te stellen, deze uit te dragen en er voor te zorgen dat ze worden nageleefd

Er bestaat onvoldoende duidelijkheid. Wat wordt verlangd van een speler, de trainer, een leider, ouders etc. Zeker op papier. Door onderwerpen duidelijk op papier te zetten en hierover te praten met alle betrokken wordt bereikt dat zaken beter bespreekbaar worden. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken, corrigeren en ondersteunen. Als sportvereniging  De Meteoor hebben we ook een opvoedkundige taak; wel afgestemd op de ouderlijke taken en de school. Jongeren/kinderen hebben duidelijke regels nodig. Ze moeten weten waar de grenzen liggen, die als deze worden overschreden moeten worden besproken en gecorrigeerd.

3.    Algemeen
De gedragscode geldt in eerste instantie voor de gehele sportverenging. Per doelgroep (jeugdspelers, trainers, leiders, ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. Daarnaast zijn algemene gedragsregels opgesteld die voor iedereen gelden (leden, bezoekers zowel senioren als jeugd). De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

a.    Uitganspunten
Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Hieronder volgen eerst een aantal regels , die op sporten en voetbal van toepassing zijn
-    We voetballen met elkaar, voetballen doe je ook met een tegenstander
-    Als iemand zich onsportief gedraagt betekend dit niet dat de ander zich ook onsportief moet gaan gedragen
-    Als de scheidsrechter een fout maakt dan respecteren we dat hij ook maar een mens is
-    De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
-    Voetbal is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers
-    Bij voetbal is de speler er voor het team en het team is er voor de speler
-    Door voetbal leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen, voetbal geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen

b.    Voor wie
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/ vrijwilliger voor De Meteoor actief wil zijn, dient van de gedragscode op de hoogte te zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.
De gedragscode moet door iedereen bij De Meteoor worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

c.    Waarover
Het gaat over waarden. Hoe willen we met elkaar omgaan. En over regels. Het gaat over wat wij normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden

Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met een ieder af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Alle regels die wij met elkaar hebben afgesproken worden verwoord in de Gedragscode. Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de Gedragscode houden? Wij nemen dan maatregelen, wij noemen dit Sancties.

3.1.    Algemene gedragsregels

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en/of tabak. Roken in de gehele kantine wordt niet toegestaan.
 • Drugsbezit en gebruik in en om het sportcomplex is ten strengste verboden. Dit geldt eveneens voor wapens

3.2.    Kantine

 • Roken in de gehele kantine is niet toegestaan
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine
 • Alcoholische dranken nuttigen doen we op zaterdag en zondag na 14:00 uur
 • Rommel die we maken ruimen we zelf op, er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels en dergelijke
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken

3.3.    Op en rond de velden

 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens de wedstrijden
 • De velden zijn geen oversteekplaats maar om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je aan de andere kant moet zijn
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd
 • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van het bestuur of leden daarvan

3.4.    Op en rond het sportcomplex

 • Gebruik de sanitaire voorzieningen in de kantine en kleedkamers
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst
 • Auto’s worden aan de slootkant geparkeerd of op het daarvoor bedoelde parkeerterrein
 • De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden
 • Matig je snelheid in de nabijheid van ons sportcomplex
 • Het in bezit hebben c.q. gebruiken van drugs en/of slag- of steekwapens is verboden

3.5.    Gedragsregels voor de (jeugd)speler

Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Wij geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets kan of niet kan. Als je twijfelt doe je het gewoon niet

 • We verwachten sportiviteit en teamgeest
 • Je bent onderdeel van een team, help en steun elkaar
 • Je neemt deel aan trainingen en wedstrijden. Voetballen doe je samen
 • Je meldt je op tijd af bij de trainer/leider als je niet aanwezig kan zijn bij zowel trainingen als wedstrijden
 • Kom je niet naar een training dan bepaalt de trainer of je al of niet mee mag doen bij de volgende wedstrijd
 • Je zorgt dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent
 • Als je een wedstrijd moet spelen ben je op de afgesproken tijd en plaats aanwezig
 • Rommel gooi je in de beschikbare vuilnisbakken
 • Je draagt tijdens de wedstrijden het voorgeschreven Meteoor tenue
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine
 • Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding
 • Je hebt respect voor de tegenstander, leiders en publiek
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter ook al ben je het daar niet mee eens
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd
 • Je betaald zelf de boete van een gele/rode kaart
 • Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken dus ook de velden en kleedkamers
 • Je klopt je vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor dat je de kleedkamer ingaat
 • Je helpt met het schoonmaken van de kleedkamer
 • Je meldt aan je leider als je iets kapot hebt gemaakt
 • Je neemt douchespullen mee naar training en wedstrijd omdat je na afloop moet douchen
 • Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze in bewaring bij de trainer of de leider

3.6.    Gedragsregels voor de (jeugd)leid(st)er

 • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook van de leider van toepassing
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel daar naar 
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd
 • Gebruik liever geen alcohol (en rook liever ook niet) tijdens het leiderschap
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden
 • Je verzorgt de opstelling en coaching tijdens de wedstrijden als de trainer/coach niet aanwezig is
 • Bij uit- en thuiswedstrijden ben je verantwoordelijk voor het, door de spelers, schoonhouden van de kleedkamers
 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers
 • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis
 • Je organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer na die van jou wordt gespeeld
 • Indien mogelijk bezoek je af en toe de trainingen van je team
 • Je neemt deel aan leidersvergaderingen en eventueel andere overlegvormen, die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak)
 • Je bewaakt het wassen van de kleding
 • Je bent verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden. Tip, maak een schema met de ouders
 • Je bent het startpunt van de telefooncirkel bij afgelasting of het doorgeven van wijzigingen
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier

3.7.    Gedragsregels voor de (jeugd)trainer

 • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing
 • Je hebt respect voor spelers en begeleiders
 • Je hebt een voorbeeldfunctie dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet
 • Je ziet er op toe dat er zuinig omgegaan wordt met de velden
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen bij het (jeugd)bestuur
 • Indien je besluit een speler voor de volgende wedstrijd niet op te stellen dan wordt de leider daarover vooraf geïnformeerd
 • Bij wangedrag van jeugdspelers worden de ouders ingelicht
 • Je brengt de spelers de passie voor het spel bij
 • Je neemt deel aan de verschillende overlegvormen, die binnen de vereniging worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is
 • Je bent verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) en het wassen van de hesjes
 • Je zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen
 • Je organiseert het opruimen van de doelen of het opklappen van de netten als er geen training meer na die van jou wordt gegeven
 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers
 • Je controleert dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog doen als dit niet is gedaan
 • Je bepaalt (eventueel in samenspraak met de leider) de opstelling van het team
 • Je helpt bij het organiseren  (en eventueel uitvoeren) van alternatieven bij afgelasting
 • Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding
 • Wij stellen het op prijs als je een door de Meteoor aangeboden cursus wilt volgen

3.8.    Gedragsregels voor de ouders van jeugdspelers

 • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing
 • U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (indien aanwezig) en op een half veld blijft u aan de kopkanten staan
 • U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet
 • De Meteoor heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het jeugdbestuur

3.9.    Gedragsregels  en wat verwachten wij van ouders

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan de afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken, die van toepassing zijn voor ouders en jeugdleden.

 • Spelers willen positieve aanmoedigingen van ouders
 • U helpt bij vervoer van het team naar een uitwedstrijd
 • U zorgt ervoor dat uw dochter/zoon op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd
 • U controleert (dit natuurlijk bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigheden in de tas zitten; kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers en douchespullen
 • Minder ouders in de kleedkamers
 • U voldoet op tijd de contributie
 • U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de Meteoor

3.10.    Gedragsregels voor vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder genoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

 • Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode en dergelijke, contact op met de (jeugd)leider van het betreffende team of indien dit niet mogelijk is met een lid van het (jeugd)bestuur
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief
 • Heeft respect voor anderen
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk
 • Is zuinig op de materialen van de Meteoor

4.    Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal door eerder genoemde personen zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Voorbeeld
In de kleedkamer worden schoenen tegen de muur schoongemaakt op een plek die daar niet voor bedoeld is of er staan wat balafdrukken op de muren, sanctie afhankelijk van de omvang: kleedkamers schoonmaken of schilderen.

Bij constatering van wangedrag, ernstige overtredingen van de gedragscode, wordt indien mogelijk, direct een van de volgende personen ingeschakeld; een lid van het (jeugd)bestuur of de coördinator. Lukt dit niet dan wordt zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) contact met een van hen opgenomen. Zij zullen dan direct actie ondernemen. Bij jeugdleden zullen de ouders/verzorgers altijd direct na het gesprek geïnformeerd worden of bij het gesprek betrokken worden. De gesprekken zullen indien mogelijk door 2 personen worden gevoerd. Namelijk een van de bovengenoemde persoenen samen met de leider, trainer en/of ouder.

 
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!