protocol grensoverschrijdend gedrag

protocol grensoverschrijdend gedrag

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

1. SPORTVERENIGING DE METEOOR is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van
haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, kaderleden en vrijwilligers zoveel
mogelijk te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het
bestuur dit “Protocol Grensoverschrijdend Gedrag” opgesteld. Centraal staat dat grensoverschrijdend
gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Ieder lid, bestuurslid of vrijwilliger dient zich dan ook van
iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden. Het
beleid grensoverschrijdend gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van seksuele intimidatie,
discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Er wordt gestreefd naar een
verenigingsklimaat waarin de leden, kaderleden en vrijwilligers elkaar op een respectvolle en correcte wijze
behandelen. Middelen om dit doel te bereiken zijn:

• Bekendheid te geven aan het beleid (o.a. plaatsing op de website van SPORTVERENIGING DE
METEOOR);
• Een lage drempel voor klagers te hanteren om klachten te uiten;
• Een adequate afhandeling van klachten;
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) eisen van jeugdcoaches en vaste jeugdbegeleiders.

2. Definities

2.1 Seksuele intimidatie: Onder seksuele intimidatie wordt verstaan alle vormen van seksuele gedragingen
en toenadering die door degene die het signaleert of ondergaat als eenzijdig, negatie, grensoverschrijdend
en/of gedwongen worden ervaren. De verschillende vormen van seksuele intimidatie zijn:

• Seksualiserend gedrag: het uiten van ongepaste affectieve gevoelens zowel in woord (opmerkingen
en toespelingen) als gedrag, handelingen met een seksueel en/of erotisch getinte lading;
• Onnodige aanrakingen: onnodige aanrakingen of betasting;
• Ontucht met misbruik van gezag: ontucht onder misbruik van gezag ten opzichte van
ondergeschikte;
• Aanranding: gedwongen worden tot het plegen dan wel dulden van ontuchtige handelingen;
• Verkrachting: tegen de wil gedwongen worden tot geslachtsgemeenschap en/of het op ander wijze
seksueel binnendringen van het lichaam.

2.2 Discriminatie: Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden,
kaderleden of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst,
huidskleur en nationaliteit.

2.3 Intimiderend gedrag/pesten: In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de
persoon die de intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene
waarop de aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of grensoverschrijdend is. Als een
lid, kaderlid of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan moet degene
die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.

2.4 Leden: Iedereen die deelneemt aan de activiteiten van SPORTVERENIGING DE METEOOR.

2.5 Kaderleden: Alle trainers, coaches, stagiaires, begeleiders etc. die verbonden zijn aan
SPORTVERENIGING DE METEOOR- ten behoeve van de vereniging.

2.6 Vertrouwenspersonen: De vertrouwenspersonen zijn personen die door het bestuur zijn gevraagd op te
treden als persoon tot wie de leden, kaderleden of vrijwilligers die geconfronteerd worden met
grensoverschrijdend gedrag zich kunnen richten voor advies en ondersteuning.

2.7 Klachtencommissie: De klachtencommissie is ingesteld door het bestuur en is belast met de
behandeling van klachten die bij haar door o.a. de vertrouwenspersoon of betrokkene worden ingediend
over bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag naar leden en/of kaderleden. De klachtencommissie wordt
gevormd door de voorzitter van SPORTVERENIGING DE METEOOR en een algemeen bestuurslid van
SPORTVERENIGING DE METEOOR.

2.8 Geheimhouding: Iedereen die in het kader van het klachtenonderzoek kennisneemt van gegevens
waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot
geheimhouding daarvan.

2.9 Verklaring Omtrent Gedrag: Jeugdcoaches, vaste jeugdbegeleiders moeten een verklaring omtrent
gedrag (VOG) overleggen. Deze verklaring is gedurende drie jaar geldig en wordt door de vereniging
aangevraagd. Jeugdcoaches en vaste jeugdbegeleiders mogen hun taken niet (meer) binnen
SPORTVERENIGING DE METEOOR uitvoeren als:

• niet of niet tijdig een VOG wordt overlegd;
• uit de VOG blijkt dat het gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het uitvoeren van die taak.

3. Uitgangspunten:

3.1 Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag worden beschouwd als een schending van de integriteit
van leden, kaderleden, medewerkers of vrijwilligers.

3.2 Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot afname van concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, ziekte
(verzuim) en uiteindelijk tot het vertrek bij de verenging.

3.3 Het bestrijden en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is een onderdeel van het sociale beleid
van de vereniging.

3.4 Alle kaderleden en leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het voorkomen
van grensoverschrijdend gedrag.

3.5 Bestuursleden en kaderleden dienen zich kritisch op te stellen tegenover verschijnselen die
grensoverschrijdend gedrag zouden kunnen veroorzaken en dienen hiertegen op te treden.

3.6 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Het beleid
met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag is in dit protocol verwoord en zal ook als zodanig worden
uitgedragen.

3.7 Meldingen van (vermoeden) grensoverschrijdend gedrag: Voor iedere lid en kaderlid (ook vrijwilligers,
stagiaires e.d.) van SPORTVERENIGING DE METEOOR geldt een meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk
vermoeden van grensoverschrijdend gedrag tegenover een lid, kaderlid of vrijwilliger. Dit echter pas na
toestemming van het slachtoffer. Melding kan plaatsvinden bij de vertrouwenspersonen of
klachtencommissie. Het bestuur ziet erop toe dat melden/klager geen nadeel ondervindt.

4. Klachtenbehandeling:
Als een lid, kaderlid of vrijwilliger, melding wil doen van grensoverschrijdend gedrag kan hij/zij zich
wenden tot de vertrouwenspersoon of direct een klacht indienen bij de klachtencommissie van
SPORTVERENIGING DE METEOOR. De volgende fasen kunnen doorlopen worden:

4.1 Vertrouwenspersoon.

Na melding bij de vertrouwenspersoon vindt er binnen een week een eerste gesprek plaats. Een van de
belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is het verzorgen van de eerste opvang van de klager. Het is
van belang om in de eerste fase het probleem/de klacht helder te krijgen en samen met de klager te
komen tot verdere strategiebepaling. De klager kan zich altijd laten bijstaan door iemand die zij of hij
vertrouwt. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de
klager kan de vertrouwenspersoon actie ondernemen, zoals het inzetten van bemiddeling of klager
begeleiden bij het indienden van een klacht bij de klachtencommissie. Alle mogelijkheden worden in de
eerste instantie op een rij gezet om de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Bij het
doorpraten van de mogelijkheden gaat het enerzijds om wat de klager zelf wil en anderzijds om wat de
feitelijke omstandigheden zijn. Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan in sommige gevallen
voldoende ondersteuning bieden. Ook het inzetten van een externe bemiddelaar behoort tot de
mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kan de vertrouwenspersoon de
klager adviseren een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Gedurende het gehele traject
van klachtenbehandeling ondersteunt de vertrouwenspersoon de klager.

4.2 Bemiddeling.

In deze fase bestaat de mogelijkheid om via een bemiddelaar te komen tot een oplossing van het
probleem. Als de klacht van dien aard is dat bemiddeling niet kan bijdragen aan een oplossing tussen
beide partijen, kan deze fase worden overgeslagen. De klacht wordt in dit geval direct voorgelegd aan de
klachtencommissie. Als de vertrouwenspersoon en de klager inschatten dat het probleem opgelost kan
worden via bemiddeling kunnen zij zoeken naar een persoon die de rol van bemiddelaar kan vervullen. Het
is van belang dat de bemiddelaar acceptabel is voor zowel de klager als ook voor de aangeklaagde en een
neutrale rol kan vervullen. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat het de aangeklaagde op deze wijze
duidelijk wordt dat het probleem gesignaleerd is en dat van de aangeklaagde gedragsveranderingen
worden verwacht in de toekomst.

4.3 Klachtencommissie

Als bemiddeling niet gewenst is of niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klacht door de klager en/of
vertrouwenspersoon bij de klachtencommissie worden ingediend. De klachtencommissie zal zich op basis
van hoor en wederhoor een zo objectief mogelijk beeld van de situaties vormen en zal op basis hiervan een
advies uitbrengen aan het bestuur over de te nemen maatregelen. Het is ook mogelijk dat de klager zich
direct tot de klachtencommissie wendt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Anoniem
indienen van een klacht kan slechts als de vertrouwenspersoon weet wie de klager is en deze
vertegenwoordigt. De klager kan op iedere moment de commissie verzoeken de ingezette procedure te
beëindigen. Dit verzoek wordt door de commissie gehonoreerd als ook de aangeklaagde hiermee instemt.
De aangeklaagde kan namelijk verzoeken het onderzoek toch voort te zetten om hem/haar van mogelijk
blaam te zuiveren.

4.4 Het bestuur:

Het bestuur komt op basis van het advies van de klachtencommissie tot een besluit en zal daaraan
uitvoering geven. Het is ook mogelijk dat de klager rechtstreeks een klacht indient bij het bestuur. Het
bestuur kan dan de Commissie ter behandeling van overtredingen inschakelen voor onderzoek van de
klacht/overtreding. Het besluit van het bestuur wordt ter kennis gebracht aan de klager, de aangeklaagde,
de klachtencommissie en de vertrouwenspersonen. Ook wordt aangegeven of het besluit al dan niet afwijkt
van het gegeven advies van de klachtencommissie.

4.5 Tijdens het onderzoek kan het bestuur de betrokken medewerker/vrijwilliger op non- actief stellen of
de betrokken medewerker/vrijwilliger de toegang ontzeggen tot het sportpark van SPORTVERENIGING DE
METEOOR en de velden, voor de duur van het onderzoek.

4.6 Bij geconstateerd misbruik neemt het bestuur maatregelen, zoals het geven van een waarschuwing, een
schorsing, het royeren van het lid, de medewerker/vrijwilliger van SPORTVERENIGING DE METEOOR.
Wanneer het gaat om ernstige klachten wordt voor klachtenafhandeling doorverwezen naar de KNVB kan
via het volgende formulier op: Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB en de gemeente
Amsterdam, Herken en voorkom grensoverschrijdend gedrag! - Gemeente Amsterdam of www.nocnsf.nl
en indien nodig naar justitie.

4.7 Meldpunt NOC-NSF: Het NOC-NSF vertrouwenspunt Sport is bereikbaar bij de meldlijn van het NOC*NSF
via telefoonnummer: (0900) 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur, gebruikelijke belkosten)
of via WhatsApp: 06 – 53 64 69 28.

Zie ook 06_Infographic_NOC*NSF_Sexuele Intimidatie (centrumveiligesport.nl).
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!